Ga naar de inhoud

Tijd en ruimte voor verzilvering

In 2040 zal 40% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn. In Nederland wordt deze demografische verandering vaak aangeduid als de ‘verzilvering’ van de samenleving. Veel van deze ouderen zullen langer en vitaler participeren in de toekomstige samenleving. Participatie betekent ook deelname aan het verkeer, vandaar de term ‘de zilveren bestuurder’. Een zilveren bestuurder heeft echter andere wegfaciliteiten nodig dan de gemiddelde automobilist. Daarom heeft Rijkswaterstaat een innovatieprogramma opgezet om de deelname aan het verkeer door de zilveren bestuurders te vergemakkelijken. 

TrafficQuest heeft meegewerkt aan een studie als onderdeel van dit programma. Op basis van een literatuurstudie en een microsimulatie is onderzocht wat de gevolgen zijn van een toenemend aantal zilveren bestuurders op de doorstroming en de veiligheid van het verkeer. De rijeigenschappen van de zilveren bestuurders werden vertaald in parameters voor de microsimulatie (microsimulatiemodel Aimsun). In de simulaties is de ‘zilveren’ situatie vergeleken met een referentiesituatie, waarbij het aantal rijstroken, de verkeersintensiteit en het percentage vrachtauto’s als variabelen zijn meegenomen Resultaten van de studie geven uitsluitsel over welke onderdelen van het autosnelwegennet en welke verkeerssituaties ‘silverproof’ zijn en ook welke nadere studie behoeven. De uitkomsten van de simulatiestudie ondersteunen de hypothese dat het creëren van extra tijd en ruimte voor zilveren bestuurders een positief effect zal hebben op zowel de doorstroming als de veiligheid van het verkeerssysteem. De resultaten zijn in een paper verwoord en gepresenteerd tijdens het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, dat 21 en 22 november in Rotterdam is gehouden.