Ga naar de inhoud

Organisatie van verkeersmanagement

Onder de organisatie van verkeersmanagement verstaan we de toewijzing, invulling, uitvoering en onderlinge afstemming van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan en van de verschillende partijen betrokken bij het beleidsmatige respectievelijk operationele verkeersmanagementproces. Het is vaak een onderbelicht, maar wel belangrijk onderdeel. In dit state-of-the-art achtergrondrapport gaan we in op verkeersmanagementproces, maar vanwege de toegenomen vervlechting komt ook de organisatie van verkeersinformatie aan bod. Verder vormt incident management een belangrijk onderdeel van verkeersmanagement. Ondanks de vele raakvlakken met verkeersmanagement is voor incident management een afzonderlijke organisatiestructuur opgezet. Beide onderdelen worden specifiek behandeld in deze rapportage.