Ga naar de inhoud

Informeren

De behoefte aan verkeersinformatie is groot. Op allerlei momenten voor en tijdens de rit kunnen weggebruikers informatie over het beste tijdstip van vertrek, de beste route en soms zelfs de beste modaliteit goed gebruiken. Maar voor het gebruik van informatie door de weggebruiker speelt de kwaliteit van de aangeboden informatie een essentiële rol. Is deze te laag, dan zal de automobilist snel de informatie of adviezen naast zich neerleggen en heeft de informatieverschaffing geen enkele invloed op de netwerkcondities. In Nederland wordt op verschillende manieren verkeersinformatie verschaft. In het rapport Informeren wordt ingegaan op hoe dat nu in Nederland en elders wordt aangepakt en wat ontwikkelingen hierin zijn.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. Dit materiaal wordt in achtergrond rapporten gepubliceerd. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?