Ga naar de inhoud

Samenwerking in TrafficQuest verlengd

Binnenkort tekenen Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarmee geregeld wordt dat TrafficQuest ook de komende drie jaar kennis op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie bundelt, ontwikkelt en ontsluit. TrafficQuest werd in 2009 door Rijkswaterstaat en TNO opgericht.

 

De aanleiding voor de oprichting van dit expertisecentrum was dat Rijkswaterstaat en TNO een toenemende behoefte hadden aan het borgen van eerder opgedane kennis op het gebied van verkeersmanagement en het beschikbaar stellen van deze kennis voor toekomstige projecten, proeven, en kennisontwikkeling. Op 5 november 2009 werd een formele samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en TNO getekend (maar de twee partijen waren toen al een aantal maanden samen aan het werk). De TU Delft onderkende het belang van het expertisecentrum en is op 1 mei 2010 toegetreden tot de samenwerking.

 

De activiteiten van TrafficQuest onderscheiden zich van het werk bij Rijkswaterstaat, TNO en de TU Delft door een minder projectgerelateerde en procesmatige aanpak en een meer inhoudelijke ontwikkeling, toepassing en borging van verkeerskundige kennis. Eind 2013 liep de in 2009 getekende samenwerkingsovereenkomst af. Alle partijen waarderen de samenwerking en wensen deze voort te zetten. De ambitie van TrafficQuest voor de komende jaren is om te functioneren als een platform van experts op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI), met als doel het bijeenbrengen van brede kennis uit zowel de wetenschap, toegepast wetenschap als uit de praktijk op het gebied van VM en VI voor een effectievere inzet van VMI.

 

In het platform richt TrafficQuest zich op de volgende activiteiten:

  • Snelle respons: het snel en vanuit verschillende invalshoeken toepassen van VMI kennis ten behoeve van projecten, adviezen en maatschappelijke en beleidsmatige discussies. TrafficQuest wil graag in alle stadia van projecten betrokken zijn en vooral aan het begin, omdat de praktijk uitwijst dat vooral dan een waardevolle bijdrage geleverd kan worden.
  • Kennisontwikkeling: het constateren van VMI kennislacunes (ook internationaal gezien) en het signaleren, agenderen, initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk is TrafficQuest ook een platform voor de financiering van onderzoek.
  • Kennisontsluiting: het gestructureerd toegankelijk maken van VMI kennis door middel van presentaties, papers en (state-of-the-art) rapporten.

 

We houden u graag op de hoogte van onze resultaten, hier op www. traffic-quest.nl!