Organisatie van verkeersmanagement

Onder de organisatie van verkeersmanagement verstaan we de toewijzing, invulling, uitvoering en onderlinge afstemming van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan en van de verschillende partijen betrokken bij het beleidsmatige respectievelijk operationele verkeersmanagementproces. Het is vaak een onderbelicht, maar wel belangrijk onderdeel. In dit state-of-the-art achtergrondrapport gaan we in op verkeersmanagementproces, maar vanwege de toegenomen vervlechting komt ook de organisatie van verkeersinformatie aan bod. Verder vormt incident management een belangrijk onderdeel van verkeersmanagement. Ondanks de vele raakvlakken met verkeersmanagement is voor incident management een afzonderlijke organisatiestructuur opgezet. Beide onderdelen worden specifiek behandeld in deze rapportage.

Verkeer in Nederland 2014

TrafficQuest streeft er naar regelmatig een actueel beeld te geven van wat er gaande is in de wereld van verkeersmanagement en verkeersinformatie. De State-of-the-Art achtergronddocumenten spelen daarbij een belangrijke rol, want deze bestrijken een breed scala aan VMI gerelateerde onderwerpen. Echter, ze zijn gedetailleerd en sterk inhoudelijk en ze worden niet regelmatig geactualiseerd. Daarom heeft TrafficQuest besloten elk jaar een rapportage uit te brengen waarin de stand van zaken op het vlak van verkeersmanagement en verkeersinformatie wordt weergegeven. Het jaarbericht voor 2014 is nu uitgebracht en wordt binnenkort verstuurd met NM magazine.

 

Lees meer...

Coöperatieve systemen en automatisch rijden anno 2014

Coöperatieve systemen en automatisch rijden staan momenteel sterk in de belangstelling. Veel initiatieven worden ontplooid en veel partijen (al of niet in samenwerkingsverbanden) zijn ermee bezig. Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda van het Connecting Mobility team, dat zich bezig houdt met de uitvoering van het actieprogramma 'Beter geïnformeerd op weg'. Op 27 mei 2014 gaf TrafficQuest een presentatie aan dit team over de stand van zaken in coöperatief en automatisch rijden. TrafficQuest heeft hierover eind 2011 een State-of-the-Art achtergronddocument gepubliceerd, maar die bleek al weer flink verouderd. Deze presentatie geeft een beeld van wat er de afgelopen jaren allemaal op dit gebied is gebeurd. Op basis hiervan zullen we ook het State-of-the-Art achtergronddocument actualiseren.

Informeren

De behoefte aan verkeersinformatie is groot. Op allerlei momenten voor en tijdens de rit kunnen weggebruikers informatie over het beste tijdstip van vertrek, de beste route en soms zelfs de beste modaliteit goed gebruiken. Maar voor het gebruik van informatie door de weggebruiker speelt de kwaliteit van de aangeboden informatie een essentiële rol. Is deze te laag, dan zal de automobilist snel de informatie of adviezen naast zich neerleggen en heeft de informatieverschaffing geen enkele invloed op de netwerkcondities. In Nederland wordt op verschillende manieren verkeersinformatie verschaft. In het rapport Informeren wordt ingegaan op hoe dat nu in Nederland en elders wordt aangepakt en wat ontwikkelingen hierin zijn.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 21 gasten online

TrafficQuestion?