Evaluatie van regelscenario's

Voor het evalueren van regelscenario's is een uitwerking gemaakt van de "Leidraad evaluaties benutting". Bij deze uitwerking is veel aandacht gegeven aan het opzetten van een evaluatie, de selectie van data en de analyse. Het rapport bevat veel tips en aandachtspunten om een evaluatie van regelscenario's goed op te zetten en uit te voeren, en is vooral bedoeld om de verkeerskundigen in de verkeerscentrales te ondersteunen bij hun taak om regelscenario's te ontwerpen en te operationaliseren. Deze leidraad vult de andere twee bestaande leidraden goed aan.

Incident management

incident_management_100Incident Management (IM) omvat het geheel aan maatregelen dat beoogt de weg zo snel mogelijk nadat een incident heeft plaatsgevonden, vrij te maken voor het verkeer, een en ander met inachtneming van de behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers, de veiligheid van de hulpverleners, de verkeersveiligheid en de beheersing van de ontstane schade. Incident Management is vooral gericht op het verbeteren van de veiligheid en vlotheid van de verkeersafwikkeling in situaties waarin men wordt geconfronteerd met incidenten. In het rapport Incident Management wordt ingegaan op de IM aanpak in Nederland.

Lees meer...

Leidraden voor evaluaties

Richtlijn_evaluaties_100De (kosten)effectiviteit van verkeersmanagementmaatregelen komt steeds meer in de belangstelling te staan. Zowel vanuit het beleid als vanuit de operationele praktijk is de effectiviteit van verkeersmanagement een vaak besproken onderwerp. Uiteindelijk gaat het daarbij om de vraag: Wat leveren al die maatregelen nu op? Of anders geformuleerd: Zijn de opbrengsten de investeringen waard? Deze vraag kan gesteld worden als het gaat om effecten van verkeersmanagement op de doorstroming van het verkeer, maar ook op de veiligheid en de leefbaarheid.

Lees meer...

Variabel beprijzen

variabel_beprijzen_100Variabel beprijzen omvat allerlei maatregelen die tot doel hebben mobiliteit gebruiksafhankelijk te beprijzen zoals afstand, tijd, plaats- en voertuigafhankelijk beprijzen. In het verleden werd vaak de term rekeningrijden gebruikt. Variabel beprijzen wordt vaak toegepast om een verschuiving tot stand te brengen in het beprijzen van de mobiliteit om op deze wijze de efficiency in het gebruik van het transportsysteem (de infrastructuur) te verbeteren. In het rapport "Variabel beprijzen" geeft TrafficQuest een overzicht van prijsmaatregelen, de stand van zaken in Nederland en elders, en de mogelijke ontwikkelingen.

 

Lees meer...

Wie is online

We hebben 16 gasten online

TrafficQuestion?